Bezoek politieke website Lode Vereeck Prof.dr. Lode Vereeck

Verhandelbare mobiliteitsrechten

Verhandelbare mobiliteitsrechten (VMR) vormen een duurzame en innovatieve oplossing voor verschillende aspecten van het mobiliteitsprobleem. Door iedere burger een quotum VMR te geven worden een reeks sociale, economische en ecologische doeleinden verzoend. Ongeacht zijn financiële draagkracht wordt aan elke burger een basismobiliteit gegarandeerd. Diegenen die behoefte hebben aan meer mobiliteit, kopen VMR van diegenen die minder mobiel zijn. Op die manier ontstaat een marktconforme prijs. De overheid bepaalt het totale quotum van VMR in functie van haar doelstellingen.

Dit onderzoeksproject bestaat uit drie onderdelen. In het eerste onderdeel, uitgevoerd door de Universiteit Hasselt, wordt de economische en technologische haalbaarheid van het systeem onderzocht. Met behulp van systeem dynamica onderzoekt de VUB in het tweede onderdeel de effecten van dit systeem (o.a. verplaatsingsgedrag, milieu, inkomensverdeling). Langzaam Verkeer onderzoekt het maatschappelijk draagvlak (onderdeel 3).